2013 sisulise töö lühikokkuvõte

2013 aastal jätkati nii traditsiooniks saanud tegevustega, kui ka viidi läbi täiesti uusi projekte. Kõik tegevused on enamal või vähemal määral suunatud epilepsia kui haiguse tutvustamisele, epilepsiaga haigete ja nende lähedaste toetamisele ja nõustamisele, Eesti Epilepsialiidu allorganisatsioonide tegevuse tugevdamisele.

2013 aastal sai Eesti Epilepsialiit 20 aastaseks.  Juubelit tähistati piduliku koosviibimisega 30. märtsil, kuhu olid kutsutud nii meie allorganisatsioonide liikmed, toetajad ja kaastöötajad. Juubelit kajastati ka EPIKu ajakirjas „Sinuga“.

Talvel saime positiivse vastuse KÜSKilt ning saime alustad oma uue arengukava välja töötamisega. Kui varem on arengukava välja töötamine olnud kitsa ringi ülesanne, siis 2013 kaasasime kõiki oma liikmeid. Ühe osana arengukava koostamisest toimus juulis 2013 laager. Laager on aastaid andnud võimaluse kohtuda sarnase saatusega inimestel, vahetada omavahel kogemusi ning aidata esmadiagnoosituid. Laagris korraldatavad töötoad aitavad kaasa meeskonnatöö arengule, treenida suhtlemis- ja esinemisoskust. Laagris viidi läbi arengukava ja tegevusplaani arutelu. Kuna laagrisse tullakse erinevatest epilepsiaühendustest, on laager sobivaim koht ühiselt arutada hetkeolukorda ja teha plaani järgnevateks aastateks. Lisaks toimus aprillis allorganisatsiooni juhtidele kolmepäevane koolitus, kusa hinnati liidu tugevusi ja nõrkusi SWOT meetodil ning töötati välja liidu missioon ja visioon. Nii koolitus kui ka laagris toimuvad töötoad viidi läbi Eesti Epilepsialiidu oma liikmeskond kuuluvate spetsialistide kaasabil. Arengukava valmis aasta lõpuks. Projekti raames viiakse veel meie jaoks uudsena läbi rahuloluküsitlus, mille tulemused selguvad 2014.a jaanuari lõpuks. Meie arengukava koostamist kajastasime ka ajakirjas “Sinuga” sügise numbris.

Eraldi korraldasime ka traditsiooniks saanud kunstilaagri, mis on iga aastaga üha enam populaarsust kogunud. Võimalus end väljendada läbi kunsti on populaarne tänaseks mitte ainult laste ja noorte hulgas, 2013 laagris osalesid ka mitmed täiskasvanud. Erinevate taieste tegemiseks kasutati looduses leiduvat, aga ka erinevaid kunstivahendeid.

Kevadel viidi läbi ka pilootprojektina koolitus õpetajatele ja kooli tugipersonalile Pärnu maakonnas. Pärnu maakond sai valitud sealsete koolijuhtide isikliku initsatiivi ja huvi tõttu. Koolitusel käsitleti epilepsiat kui haigust, tema etioloogiat, esmaabi, kusjuures keskenduti ennekõike just lapseea epilepsiale. Lisaks anti ülevaade, millist tuge vajab koolilt laps ja lapsevanem ning pöörati olulist tähelepanu just kooli-lapsevanema koostöö paranemisele. Koolituse lõpus toimus arutelu eesmärgiga saada teada õpetajate soovid ja ettepanekud, kuidas parandada kooli-kodu koostööd ning millised oleksid õpetajatepoolsed ootused.

Vähenenud eelarve tõttu viisime sügisel läbi 6 teabepäeva. Teabepäevade korraldamise põhirõhk oli traditsiooniliselt meie allorganisatsioonidel, kellel on kõige parem ülevaade teemadest, mis kindlasti vajavad käsitlemist. Olulisel määral keskenduti tervislikele eluviisidele, psühholoogiliste muutustega toimetulekule, turvalisusele, internetikasutuse turvalisusele jm.