Eesti Epilepsialiidu arengukava ja tegutsemisplaani koostamine aastateks 2014-2016

 

Projekti rahastati regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt summas 7983eurot

 

Miks projekt sai algatatud?

Eesti Epilepsialiit on oma 20 tegevusaasta jooksul juhindunud oma tegevuste planeerimisel ja täide viimisel parimast teadmisest ja aastatega saadud kogemustest. Oleme neid teadmisi jaganud ka oma allorganisatsioonidega, kes igapäevaselt tegutsevad otseselt epilepsiahaigete heaolu parandamise eesmärgil. Me ei ole siiani pidanud esmatähtsaks arengukavade väga laiapõhjalist ja lihtliikmeid kaasavat koostamist ning aastaplaanide kinnitamist allorganisatsioonide tasandil. Pigem on see toimunud juhatuse tasemel ja sõltunud väga suurel määral liidu finantsvõimekusest. Praeguseni on antud suund olnud nii juhatust kui ka senist liikmeskonda rahuldav. Kuid arvestades viimasel ajal toimunud arenguid puuetega inimeste valdkonnas, on Eesti Epilepsialiidu juhatus jõudnud seisukohale, et ka väikestel organisatsioonidel, nagu seda on Eesti Epilepsialiit, on oluline oma tegevust konkretiseerida, võtta kindlamad tegevussuunad konkreetsemaks ajahetkeks ning hinnata tagasiulatuvalt oma tegevust.

Projekti lähieesmärkideks olid:

1. Suurendada Eesti Epilepsialiidu allorganisatsioonide juhtide teadlikkust organisatsiooni missiooni, eesmärkide, arengukava ja eneseanalüüsi vajalikkusest organisatsiooni arengule, aidata kaasa allorganisatsioonide parema juhtimise arengule. Antud eesmärgi täitmiseks viidi läbi koolitus juhtidele, mille käigus sõnastati ka liidu missioon ja visioon. Viimased on leitavad meie koduleheküljelt. Lisaks kaasati meeskonna poolt organisatsioonide juhte kogu projekti raames erinevate etappide toimumisel.

2. Tõsta liikmesorganisatsioonide lihtliikmete teadlikkust Eesti Epilepsialiidu eesmärkidest ja tegevussuundadest, anda neile parem võimalus kaasa rääkida organisatsiooni tegevuste planeerimisel. Suvisest suurlaagrist võtavad osa organisatsioonide aktiivsemad liikmed (2013. aastal oli osavõtjaid 100), kel oli võimalik edastada omad soovid ja ettepanekud tegevusteks. Laagris toimub üldkoosolek, kus arutatakse mitmeid liitu ja tema liikmeid puudutavaid probleeme jne.

3. Edendada Eesti Epilepsialiidu kodulehekülge eesmärgiga paremini kommunikeerida Eesti Epilepsialiidu missiooni, eesmärke, tegevusi ning võimaldada partneritel ja sihtgrupil anda tagasisidet ning teha omapoolseid ettepanekuid liidu paremaks arenguks. 2014. aasta alul valmis uus kodlehekülg, mis peaks andma võimaluse kergemini leida olulist informatsiooni epilepsiast, aga ka meie tegevusest. Projekti lõppemiseks ei ole veel kogu kodulehekülg valmis, informatsiooni täiendatakse jooksvalt ning lõplik valmimine on planeeritud 2014 aasta lõpuks.

Projekti tulemused

Projekti käigus sõnastati liidu missioon ja vsioon, mis on leitavad: http://www.epilepsialiit.ee/. Aasta lõpus võeti vastu järgneva kolme aasta arengukava, mis on aluseks erinevatele projektidele rahastamise leidmisel. Oleme teadlikud, et meie võimalused on piiratud, kuid kui me suudame ellu viia osagi planeeritust, oleme olnud väga edukad. Projekti tulemusi mõõdetakse kvantitatiivselt ürituste toimumise ja neist osavõtjate arvu kaudu.

 

Enam infot saab projekti juhilt

Katrin Maiste, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.