Uudised

PRESSITEADE

11.06.2014
 

Eesti Puuetega Inimeste Koda:  „Riik pole töövõime reformi rakendamiseks  valmis“

Vaatamata tõsistele kitsaskohtadele, esitas Vabariigi Valitsus 29.05.14 Riigikogule menetlemiseks Töövõimetoetuse seaduse eelnõu, mille kohaselt hakkab alates 01.07.15 üle 100 000 töövõimetuspensionäri töövõime hindamise ja tööleaitamisega tegelema Eesti Töötukassa.  Eile, 10.06.14 toimus samal teemal Riigikogu sotsiaalkomisjoni avatud istung, millel Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) seisukohti avas juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Haukanõmm: „Oleme korduvalt juhtinud  tähelepanu vajadusele vaadelda töövõime reformi laiemalt kui antud eelnõu ning läheneda puudega inimeste toetamisele terviklikult, kuid kahjuks pole seda tehtud. Oleme seisukohal, et senine tööandjate meetmete pakett ei motiveeri piisavalt tööle võtma osalise töövõimega inimesi, samuti ei jätku juba täna kaitstud töö keskusi madala töövõimega inimestele. Avalik sektor peab olema tervisekahjustustega inimeste tööhõive edendamisel teenäitajaks, alles siis saame hakata näppu vibutama teiste suunas“.  

 

EPIKoda kordab oma seni arvestamata jäetud ettepanekuid:

1) testida laiaulatuslikumalt töövõime hindamismetoodikat ja kohandada metoodikat eri liiki terviseprobleemidega inimeste hindamiseks;   

2)  koostada täiendavate meetmete pakett tööandjatele osalise töövõimega töötajate palkamiseks;

3) lisada Töötukassa poolt sihtgrupile pakutavate meetmete hulka töölkäimistoetus, kompenseerimaks puudest tulenevaid lisakulusid;

4) planeerida reformi eelarvest vahendeid tugiteenusteks (transport Töötukassasse ja tööle jõudmiseks, viipekeeletõlgi teenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus), mida omavalitsused on küll kohustatud, kuid praktikas ei suuda osutada;

5) tõsta töötasu piiri, millest alates töövõime toetus hakkab vähenema, 640-lt eurolt kuus riigi keskmise palga tasemele.

 

EPIKoda leiab, et reformikava ei lahenda probleeme, millele  viidatakse Saar Poll OÜ poolt läbi viidud mõjuanalüüsis. EPIKoda tunneb tõsist muret, et 100 000 töövõimetuspensionäril, kelle  elukvaliteeti ja staatust peaks reform parandama, on oht jääda sama reformi hammasrataste vahele.

EPIKoda teeb ettepaneku võtta töövõimetoetuse seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus aeg  maha ja lükata rakendamise aega  edasi vähemalt 6 kuu võrra. Oluline on jätkata sisuliselt kaasavate aruteludega ning koostada valitsuse  tasandi tegevuskava eelnõuga haakuvates valdkondades olevate probleemide lahendamiseks (hariduse kättesaadavus, omavalitsuste võimekus pakkuda tugimeetmeid, taastusravi- ja eriarstiteenuste  kättesaadavus,  tööandjate meetmete pakett, ennetustegevused, sh tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, töökeskkond, teavitus- ja selgitustööd ). Ilma tervikliku lähenemiseta ei saa me aastate pärast väita, et reform õnnestus.

Eesti Puuetega Inimeste Koda – katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone üle Eesti ja mille liikmesorganisatsioonide hulka kuuluvad 16 maakondlikku puuetega inimeste koda ning 30 puudespetsiifilist liitu.

Lisainfo:

Monika Haukanõmm

Tel: 5242406

PRESSITEADE

 

17.03.2014

 

Kavandatava töövõimereformi üheks oluliseks probleemiks on töövõimetoetuse vähendamise piir, leiavad puuetega inimeste esindajad. Piirmäära liiga madalale toomine karistab neid puuetega inimesi, kes võiks enim tööturul panustada.

 

„Suurimaks murekohaks on jätkuvalt töötasu piirmäär, alates millest hakatakse töötava puudega inimese töövõimetoetust vähendama,” selgitas Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. Reformiplaani kohaselt hakataks töövõimetoetust vähendama, kui osalise töövõimega inimene teenib kuus 641 eurot brutotöötasu ning toetusemaksmine lõpetatakse 1005 euro teenimisel. See ei arvesta, et puudega kaasnevad tihti olulised täiendavad kulutused ning piir seatakse aastaks 2016, mis ajaks on inflatsioon selle väärtust kahandanud, rõhutas ta.

 

“Kui puudega inimene on vaatamata oma tervislikule seisundile suutnud õppida, leida ja säilitada tasuv töökoht ning igapäevaselt kanda suuremaid kulusid seoses töölkäimisega, ei tohi riik võtta inimestelt  motivatsiooni ennast pingutada ning tööga elujärge edendada,” lausus Haukanõmm. Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanek on siduda toetuse vähendamise piir keskmise palgaga, et puuetega inimestel jääks toetusest võimalus katta tööl käimisega kaasnevad suured lisakulud nagu näiteks invatransport, tugiisik, isiklik abistaja viipekeele tõlketeenus, mida ei suuda katta kohalikud omavalitsused.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koos liikmesorganisatsioonide esindajatega rõhutasid 15. aprillil Sotsiaalministeeriumis reformi eestvedajatega kohtudes, et töövõimetoetuse seaduse eelnõu on tänu läbirääkimistele muutunud paremini rakendatavaks.

„Oleme korduvalt teinud täiendava ettepaneku lisada Töötukassa poolt pakutavate meetmete hulka täiendav, töölkäimist toetava toetus/teenus. Praegu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstav töötamistoetus on alakasutatud. Meie ettepanek on viia nimetatud toetus Töötukassa alla, kust on võimalik abivajajal saada toetust või teenust tööl käimisega seotud kulude katmiseks,“ lisas Haukanõmm.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda on 21. aastat tegutsenud katusorganisatsioon, mis ühendab  ~ 220 puuetega inimeste organisatsiooni ligi 30 tuhande liikmega, esindades  144 tuhandet puudega inimest üle terve Eesti.

 

Lisainfo:

Monika Haukanõmm

Tel: 5242406

Eesti Puuetega Inimeste Koda

www.epikoda.ee

 

Kutse EPIKoja harvikhaiguste ümarlauale

Head EPIKoja liikmesroganisatsioonide esindajad ja kõik harvikhaiguste temaatikaga seotud inimesed!

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub teid osalema vastvalminud harvikhaiguste arengukava tutvustaval ümarlaual "Patsiendikeskselt koos patsiendiga", mis toimub 17.04.2014 kl 12:30-15:00 Tallinnas, Toompuiestee 10.

Ümarlaua päevakava:
12.30 – 13.00 Kohv, suupisted ja registreerimine
13.00 – 13.15 Monika Haukanõmm – sissejuhatus teemasse
13.15 – 13.45 Inna Vabamäe – Sotsiaalministeerium
Harvikhaiguste arengukava sisu, edasised tegevused
13.45 – 14.15 Tiina Stelmach – SA Eesti Agrenska Fond
Eesti Agrenska Fondi roll harvikhaiguste mitte-meditsiinilise info levitajana
14.15 – 15.00 Arutelu “Patsiendiorganisatsioonide kaasamine ja jõustamine”

Oleme tänulikud, kui levitate kutset oma võrgustiku hulgas.

Ümarlauale saate registreeruda allpool täites vastava vormi. Registreerimine on avatud kuni 16.04.2014.

Vormile ligipääs: https://docs.google.com/forms/d/1IvAqGVNBqfdAXGCgcomz3xXWZSdR_JzbjzpDw-Z6yok/viewform

24. aprillil tähistab Viljandi Epilepsiaühing oma 20. juubelit.

Lähim info ja registreerimine tel 528 0131


 

10. aprillil kell 13 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt
korraldatud mess „Invamess 2014", mille eesmärgiks on suurendada
puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide
teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega
inimeste igapäevast toimetulekut.

Neljandat korda toimuval messil on esindatud üle 30 organisatsiooni,
kelle väljapanekud hõlmavad nii õppimisvõimalusi, puuetega inimeste
ühingute tegevust, abivahendi- ja meditsiinitooteid,
rehabilitatsiooniteenuseid jpm osas.

Messi käigus toimuvad mitmed infotunnid, mille teemadeks on
töövõimetusreform, omastehooldus, vaimse tervise hoidmine ja probleemide
ennetamine. Õpitubades arutletakse puuetega noorte väljakutsetest
tänapäeval, õpitakse kuidas turvaliselt internetti kasutada ning
viipekeele huvilistel on võimalik selgeks õppida lihtsamad viiped.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada sotsiaaltöötajate käest
teavet puuetega inimestele suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas,
toimetulekutoetuse alast nõu, võlanõustamist ning teavet abivahendite
soetamiseks. Eesti Patsientide Esindusühingu juristid pakuvad õigusalast
nõustamist. Puuetega laste vanematel on võimalik saada
kogemusnõustamist. Lastevanemad saavad soovi korral jätta oma lapsed
lastehoidu. Hoovimajas on võimalik juhendajate eestvedamisel õppida
pinget ja stressi vabastavaid harjutusi ning tervendada oma keha ja elu
meeleseisundite ja mõtete muutmise abil.

Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Mess on avatud 10. aprillil kell 13-19 ning 11. aprillil kell 11-17.

Külastajatele on mess tasuta.

Messi ajakava ja täiendav info: http://www.tallinnakoda.ee/1,201

Messi läbiviimist toetavad Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet, Hasartmängumaksu Nõukogu, Nordecon AS, Kaubamaja AS ja
AS Tallink Grupp.

2012. aastal toimunud Invamessi külastas 2 päeva jooksul üle 600 inimese.

Invamessi korraldava Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on
kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on
katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule.
Tallinnas on kokku üle 26 000 puudega inimese, kellest 4600 kuulub Koja
liikmesorganisatsioonidesse.

Lisateave:

Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tel: 52 56 560, 655 4161
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
http://www.tallinnakoda.ee