Uudised

Järgmisel teisipäeval, so 16. veebruaril on hea võimalus osaleda ja kaasa mõelda Tallinna Keskraamatukogu kohtumiste sarjal, kus külalistena astuvad üles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ja Põhja-Eesti Pimedate Liidu esindaja Julia Kabanova.
Vestlusringi  teemaks on "Erivajadused-eriline või erinev?"
Üritus algab kell 17.00 Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40). Osalemine on kõigile tasuta!
 
 
Hr Margus Tsahkna                                                                 11.02.2016
Sotsiaalkaitseminister
 
Lugupeetud sotsiaalkaitseminister,
 
ARUPÄRIMINE
Seoses rahvusvaheliste kohustuste täitmisega puuetega inimeste valdkonnas
 
12. aprillil 2012 jõustus Eestis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, mille ratifitseerimisega võttis riik kohustuse parandada järjepidevalt puuetega inimeste olukorda. Konventsioon koondab puuetega inimeste õigused esmakordselt ühte rahvusvaheliselt siduvasse dokumenti. Kuigi ka varasemad inimõiguste kaitset käsitlevad rahvusvahelised lepped sisaldavad mehhanisme, tagamaks reaalseid samme olukorra parandamiseks, on puuetega inimeste õiguste konventsioonis uuenduslike sättena sees nõue luua konventsiooni sõltumatu järelevalve mehhanism, millesse on kodanikuühiskonna põhimõtteist lähtudes kaasatud ühiskonna erinevad osapooled, peamiselt puuetega inimesed ja nende esindusorganisatsioonid. 
Konventsiooni rakendamise ning rakendamise seire ja järelevalve seisukohalt on olulisim konventsiooni artikkel 33 lõige 2, mille kohaselt on riigi ülesanne määrata või luua sõltumatu mehhanism konventsiooni rakendamise edendamiseks, kaitsmiseks ja järelevalveks. Sõltumatu mehhanismi loomist on analüüsinud 2013. aastal Eesti Puuetega Inimeste Koda ja 2014. aastal täiendavalt Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Mõlemad organisatsioonid jõudsid sarnasele järeldusele, mille kohaselt on parimaks ja reaalsuses teostatavaks lahenduseks määrata sõltumatuks järelevalve organiks Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsioon. Voliniku mandaat on sätestatud Võrdse kohtlemise seaduses, kus voliniku pädevused on piiratud võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmisega. Nimetatud seadused  on selgelt kitsamad konventsioonis sätestatust. Sõltumatu järelevalve mehhanismi loomiseks voliniku institutsiooni juurde on vaja muuta Võrdse kohtlemise seadust ning tagada volinikule töö täitmiseks vajalikud vahendid, sh inimressurss ja rahastus. Konventsiooni ratifitseerimise ettevalmistamise käigus nähti riigieelarvest ette 30 tuhat eurot järelevalve teostamiseks. Kahjuks vaatamata nii rahaliste vahendite olemasolule kui tehtud põhjalikule eeltööle, ei ole riik siiani suutnud konventsioonis nõutavat sõltumatut järelevalvemehhanismi luua. Leppe ratifitseerinud riik on kohustatud esitama ÜRO juures tegutsevale komiteele riigiraporti 2 aasta jooksul. Eesti esitas raporti hilinemisega novembris 2015, mis on koostatud ühekülgselt, ilma sõltumatu järelevalve komisjoni arvamuseta.
Seoses sellega on meil Teile järgmised küsimused:
1. Võrdse kohtlemise seaduse muutmise vajadus on Sotsiaalministeeriumile teada alates 2014. aastast, kui langetati vastav otsus. Võrdse kohtlemise seadust on soovitud muuta mitmeid aastaid, kuid alati on see põrkunud poliitilisele vastuseisule. Sõltumatu järelevalve mehhanismi soov lülitati jooksvalt väljatöötamiskavatsusse, mis saadeti kooskõlastusele 03.07.2015. Justiitsministeerium ei kooskõlastanud väljatöötamiskavatsust, mille tulemusel on taas peatunud sõltumatu mehhanismi loomise protsess. Küsimus: 2012. aastal konventsiooni ratifitseerides võttis Eesti endale kohustuse luua konventsiooni artiklile 33 lõikele 2 vastav sõltumatu järelevalve mehhanism. Kuidas ja millal hakkab ministeerium 4 aastat tagasi võetud rahvusvahelist kohustust vormiliselt ja sisuliselt täitma?
2. Üheks takistuseks voliniku institutsioonile sõltumatu mehhanismi ülesande andmisel on mittevastavus Pariisi põhimõtetele. Eestis ei ole mitte ühtegi asutust, mis vastaks täielikult eelnimetatud põhimõtetele. Küsimus: kas Eestil on olemas plaan Pariisi põhimõtetele vastava institutsiooni tekkimiseks, mis eeldab et riik tagab piisavalt laia mandaadi, rahastamise ja mehitatuse? 
3. ÜRO-le novembris 2015 saadetud riigiraporti punktis 257 on kirjas, et Poliitikauuringute Keskus PRAXIS-e töö tulemusel moodustati puuetega inimeste õiguste komitee. Küsimus: millise organisatsiooni juures komitee töötab, milline on siiani saavutatud töö tulemus ning kui suur on komitee tegevuse eelarve? 
 

PRESSITEADE
6. jaanuar 2016

 

Sotsiaalkindlustusamet: leiame lahenduse abivahendite saamisel hätta jäänud inimesele

 

Sotsiaalkindlustusamet vabandab kõikide inimeste ees, kes on aasta alguses jõustunud muudatuste tõttu sattunud hätta abivahendite saamisel. Koostöös teenusepakkujatega suhtleme iga inimesega individuaalselt, ebaõiged arved tühistatakse.

Juhul, kui olete saanud tavapärasest oluliselt suurema arve:

- Sotsiaalkindlustusamet võtab ametile teadaolevate juhtumite asjus teiega ise ühendust, et vormistada erimenetluse taotlus.

- Kui teiega ei ole 15. jaanuariks ühendust võetud, palun kontakteeruge Sotsiaalkindlustusametiga e-kirja teel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või infotelefonil 16106

Erimenetluse taotlused, mis on Sotsiaalkindlustusametisse jõudnud hiljemalt 6. jaanuaril kella 17.00-ks, vaadatakse üle neljapäeva, 7. jaanuari jooksul. Inimest teavitatakse otsusest hiljemalt käesoleva nädala lõpuks. Täna hommikuks oli laekunud 25 taotlust.

Sotsiaalkindlustusamet vaatab kõik laekunud erimenetluse taotlused läbi kord nädalas neljapäeviti. Kui inimene vajab erivajadusest tulenevalt piirhinnast oluliselt kallimat abivahendit, siis see kompenseeritakse erimenetluse tulemusel suurema riigipoolse osalusega.

Sotsiaalkindlustusamet suhtleb kõikide abivahendeid pakkuvate ettevõtetega, et vältida sarnaste olukordade tekkimist. Juhime ka tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud teavitama kliente muutustest hinnakirjas.

Lisainfot erimenetluste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelthttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendi-vajajale/, abi taotluste vormistamisel saab klienditeenindustest või helistades infotelefonile 16106.

Tallinna ühenduse jõuluüritus toimub:

20.12.2015.a. kell 14.00 Alfredi Pubis Rahumäel.

 

Osamaks 2.- euri; kingitus 3-4 euri ; liikmemaks 2.- euri.

 

Lisainfot: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Novembril kell 17 Posti t 20 Viljandi.

Külla tuleb lektor, kes räägib kuidas oma tundeid hoida vaos ja oma tujudega toime tulla. Lisaks räägime aastalõpu üritusest ja uue aasta plaanidest.